W końcu zapytano Sąd Najwyższy w sprawie PESEL

Problem praktyczny, czy sąd może zawiesić postępowanie w wypadku niewskazania przez powoda danych umożliwiających ustalenie numeru PESEL pozwanego jest niebagatelny. Wiadomo, że po ostatniej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego powód musi podać  tylko swój PESEL, zaś sąd z urzędu ustala identyfikator pozwanego. Dotychczas nie ma jednolitych poglądów, jak prawidłowo powinien postąpić sąd, gdy po sprawdzeniu w bazie PESEL okaże się, że jest kilku Janów Igresińskich albo w ogóle nie ma żadnego Jana Igresińskiego, a jednocześnie w aktach nie ma żadnego śladu, żadnych bliższych danych , które pozwoliłyby na ustalenie osoby pozwanego. Jak go szukać w systemie, jeśli nie wiadomo o kogo chodzi?

Oczywiście, w pierwszej kolejności sąd zobowiąże powoda do wskazania tych bliższych danych, ale czy ma prawo uczynić to pod rygorem zawieszenia postępowania i je  zawiesić jeśli powód odpowie – nie wiem, albo poda informacje, które doprowadzą donikąd ?

Jedni powiadają, że skoro przepis o obowiązku ustalania PESEL zamieszczony jest w rozdziale zatytułowanym Rozprawa, to oznacza, że bez zidentyfikowania pozwanego wg jego numeru, nie można dalej prowadzić postępowania i wydać wyroku, zaś inni przeciwnie, stoją na stanowisku, że skoro brak jest obowiązku podania w wyroku numeru PESEL pozwanego, to nie ma przeszkód do prowadzenia postępowania.

Ciekawa jestem, jakie stanowisko zajmie w tej kwestii Sąd Najwyższy albowiem  30 XII 2013 r. (III CZP 137/13) zadano temu Sądowi pytanie prawne:

czy w wypadku niewskazania przez powoda przed rozprawą, na wezwanie sądu, danych pozwalających sądowi na ustalenie numeru PESEL pozwanego  postępowanie może ulec zawieszeniu?

Nie znam uzasadnienia tego pytania, ani też stanowiska, do którego  skłania się sąd pytający.

Osobiście uważam, że rygor zawieszenia może dotyczyć tylko  postępowania o nadanie klauzuli wykonalności, ponieważ tylko w tej klauzuli sąd ma obowiązek zamieścić PESEL pozwanego. Brak tego numeru stanowi więc  jedynie przeszkodę do nadania wyrokowi klauzuli wykonalności, a nie do merytorycznego rozstrzygnięcia o żądaniu strony. Nie ma, moim zdaniem, znaczenia czy chodzi tu o nadawanie klauzuli wykonalności na wniosek, czy też z urzędu. 

Przyjęcie poglądu, że zawieszeniu mogłoby podlegać postępowanie rozpoznawcze, prowadzi do ograniczenia prawa do sądu.

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Rosa Sierpień 16, 2016 o 02:42

Here's to your mum for bringing such a lovely person into the world! I can definitely see a lot of her in your face! Both very beul!ifuatBloody love your dress! I'd love to see you in a black and white version!Sending lots of love your way! xxx

Odpowiedz

Lilly Styczeń 9, 2017 o 05:30

Summary of changes:1. Real time search results such as twitter status2. Speed is really improved.3. Most of terms are providing relevant results, however some are not (my coipotmters)4. I'm not able view India specific results as "gl" for changing the country parameter is missing in the URL.Hope to post more details…….

Odpowiedz

car registration utah Kwiecień 11, 2017 o 23:37

TEN over BUFARI over MININD over CLEBAL over HOU — Big BetGB over STLDAL over CARNYG over WASNO over TBNE over NYJJAX over OAKCIN over PITDET over CHI$100 BAL$100 BAL moneyline$100 GB$100 NO

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: